CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

PVN hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ

16:06 | 11-12-14

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 


I. Kết quả thực hiện kế hoạch
1. Về chỉ tiêu sản xuất
Công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí dầu khí được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã thực hiện:
- Ký 03 hợp đồng dầu khí mới.
- Khai thác dầu khí vượt 11,4% kế hoạch được giao:
+ Khai thác dầu thô trong nước đạt 7,55 triệu tấn
+ Khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,93 triệu tấn.
+ Khai thác khí đạt 5,39 triệu tấn
Các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ,trong 6 tháng đầu năm đã cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 5,26 tỷ m3 khí khô, vượt 13,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 56,4% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với kỳ năm 2013.
Tập đoàn đã phối hợp tốt với EVN/Ao để huy động tối ưu công suất các nhà máy điện: Sản lượng điện cung cấp trong 6 tháng đầu năm đạt 8,44 tỷ KWh, vượt 10% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm.
Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau được vận hành ổn định với công suất cao; công tác bảo dưỡng tổng thể lần 2 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.
- Sản xuất đạm đạt 836 nghìn tấn, vượt 4,4% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 2,6% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 54% kế hoạch năm Chính phủ giao.
- Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 2,46 triệu tấn, vượt 16% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 14,8% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 53% kế hoạch năm Chính phủ giao.

2. Về chỉ tiêu tài chính: 
Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2014 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, hiệu quả sinh lời vốn của Tập đoàn tiếp tục duy trì ở mức cao (tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 6,5%),cụ thể:

2.1.Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn
- Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 380 nghìn tỷ đồng, vượt 21,7% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 16,4% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu - KH Chính phủ giao là 312,1 nghìn tỷ đồng, KH Tập đoàn phấn đấu là 326,6 nghìn tỷ đồng) và bằng 57% kế hoạch năm Chính phủ giao.
- Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27,2% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 19% kế hoạch Tập đoàn phấn đấu- KH Chính phủ giao là 67,4 nghìn tỷ đồng, KH Tập đoàn phấn đấu là 72,2 nghìn tỷ đồng) và bằng 61% kế hoạch năm Chính phủ giao, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. (Nếu loại trừ 5 nghìn tỷ đồng Tập đoàn nộp bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2013 - nộp tháng 01/2013 - thì Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2014 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013).

2.2.Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn
- Tổng doanh thu đạt 192,4 nghìn tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao (vượt 12% kế hoạch 6 tháng Tập đoàn phấn đấu) và bằng 54% kế hoạch năm Chính phủ giao, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2013.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và 59% kế hoạch năm.
- Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/6/2014 đạt 1,07 lần,đảm bảo an toàn và phát triển vốn.
- Hệ vay và nợ ngân hàng/tổng tài sản thời điểm 30/6/2014 là 0,25 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn. 

3. Công tác đầu tư xây dựng: 
- Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch 6 tháng và 35% kế hoạch năm. 
- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Sân phân phối 500KV Trung tâm Điện lực Vũng Áng (ngày 28/5); hòa lưới điện quốc gia Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh (ngày 23/5); đưa nhà máy Xơ sợi tổng hợp Đình Vũ và Nhà máy nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi vào vận hành thương mại; khởi công chế tạo giàn BK Thiên Ưng Lô 04-3 trong chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (ngày 13/5); tập trung triển khai thu xếp vốn cho các dự án điện; tiếp tục tập trung xử lý điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án.

4. Các hoạt động khác
- Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ.
- Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được thực hiện nghiêm túc.
- Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2014 đạt 300 tỷ đồng (cam kết cả năm là 500 tỷ đồng).
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Tập đoàn đã tiết giảm 639 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch 6 tháng và 48% kế hoạch năm.

II. Đánh giá chung
Về cơ bản, các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, điển hình như: 
- Các đơn vị sản xuất đều đạt vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra, cụ thể: VSP và PVEP vượt 7%; Bình Sơn vượt 18%, PVPower vượt 10%; PVCFCCo vượt 8% và PVCFC vượt 1%.
- 13 đơn vị đạt mức doanh thu hợp nhất đạt (trên 110% kế hoạch), gồm: VSP vượt 19%; PVEP vượt 16%; Bình Sơn vượt 38%; PVPower vượt 17%; PVGas vượt 17%; PVDrilling vượt 41%; PTSC vượt 39%; PVI vượt 14%; Petrosetco vượt 14%; PVTrans vượt 20%; DMC vượt 34%; VPI vượt 106% và PVC vượt 49%.
- Nhiều đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao (tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt trên 3% - so với lãi suất huy động của Ngân hàng là 6%/năm, tương đương trung bình 3% / 6 tháng).
 
III. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ; Thông báo số 148- KL/TW ngày 28/11/2013 của Bộ Chính trị, Thông báo số 49/TB- VPCP ngày 25/01/2014 của Văn phòng Chính phủ và các chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Tập đoàn.
- Đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai các dự án. Làm việc, đôn đốc các nhà thầu dầu khí đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ và khai thác dầu khí 6 tháng cuối năm 2014 theo đúng kế hoạch đề ra; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông. Kiểm trachặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, 2, các Nhà máy Đạm. Tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và đưa nhà máy vào hoạt động vào tháng 7/2014 theo đúng kế hoạch đề ra. 
- Tiếp tục tập trung đôn đốc phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi, nhiên liệu sinh học). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
- Thực hiện công tác an sinh xã hội theo đúng cam kết và công tác thực hành tiết kiệm theo đúng kế hoạchđã phê duyệt.
- Triển khai hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng/Bộ Tư lệnh Hải quân trong việc triển khai các hợp đồng dầu khí và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

 

Nguồn: pvn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ BIỂN

Địa chỉ: Phòng 209-211, Lầu 2, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3910 6666 - Fax : (+84-28) 3910 6868

Mã số thuế: 0304 91 8585

Thoát